Condicions General d'ÚS

Termes i Condicions del ServeiWhoosh - Desembre 2016

Clàusula 1. Preàmbul 

Yellowbrick International BV (YBI) ha posat en marxa un Servei denominat WHOOSH que permet als Usuaris abonar l'estacionament a distància. YBI ha concedit la llicència a PARKEON S.A.S el qual, com a titular de la llicència, ha concedit una subllicència a PARKEON S.L.U. que, com a subllicenciatari, es farà càrrec de la distribució de Whoosh a Espanya.

El servei s'activa prèvia petició dels operadors encarregats de la gestió de l'estacionament en diferents emplaçaments.  PARKEON S.L.U. és un intermediari tècnic entre l'Operador i l'Usuari (tal com es defineixen tot seguit), el qual, mitjançant una plataforma, permet pagar de forma senzilla el temps d'estacionament amb una targeta bancària autoritzada (de crèdit o de dèbit) a través del mòbil o d'altres dispositius, tenint accés a internet i d'acord amb les opcions tècniques i de pagament seleccionades per l'Operador.

Clàusula 2. Advertències

L'Usuari declara que PARKEON S.L.U. li ha facilitat tota la informació i totes les advertències concretes per al servei ofert WHOOSH, mitjançant les quals l'Usuari podrà avaluar i executar les mesures tècniques i jurídiques adequades a cada circumstància.

La creació del compte de WHOOSH i/o la utilització del servei WHOOSH requereixen la total conformitat de l'Usuari amb els presents Termes i Condicions Generals del Servei.

L'Usuari declara que ha esta informat que el present contracte i els Termes i Condicions Generals d'Ús no requereixen la signatura manuscrita d'aquest document. No obstant això, l'Usuari podrà descarregar i imprimir aquest document accedint a la pàgina web de WHOOSH: www.whoosh.es

PARKEON S.L.U.  recorda a l'Usuari que és perillós utilitzar el mòbil o altres dispositius mentre es condueix. PARKEON S.L.U.  recomana no utilitzar aquest servei mentre es condueix un vehicle. PARKEON S.L.U.  no assumeix cap responsabilitat per les pèrdues provocades per l'ús del servei WHOOSH o del compte mentre es condueix un vehicle.

Clàusula 3. Definicions 

En els presents Termes i Condicions Generals d'Ús, els termes següents tenen el significat que s'indica tot seguit:

 • Aplicacions WHOOSH per a mòbil: Aplicacions disponibles en les plataformes de descàrrega destinades als diferents tipus de dispositius mòbils admeses pel Servei WHOOSH.
 • Compte WHOOSH: Compte tècnic que permet a l'Usuari identificar-se en el Servei WHOOSH, creat pel mateix Usuari o en el seu nom en el moment de registrar-se a la web https://www.whoosh.es/.
 • Operador: Persona jurídica o autoritat local que explota el Servei d'estacionament.
 • Servei WHOOSH o Servei: Servei prestat per PARKEON S.L.U.  , a través del qual s'abona l'estacionament,  d'acord amb les condicions i els termes establerts en el present document.
 • Web de WHOOSH: Web gestionada i controlada de forma conjunta per PARKEON S.L.U.  i qualsevol altra empresa delegada, actualment ubicada en l'adreça següent: www.whoosh.es 
 • Usuari: Persona que crea el Compte.
 • Telèfon de l'usuari: Telèfon utilitzat per l'usuari amb les característiques i contractes necessaris (de veu i/o dades) per accedir al servei, o el número de telèfon mòbil registrat al Compte.
 • Tiquet: Recapitulació relativa a l'abonament de l'estacionament que apareix a la pantalla d'inici de les aplicacions WHOOSH per a mòbil i de les webs on hi consten els elements recollits a la Clàusula 8.
 • PARKEON S.L.U.: Empresa que explota el Servei WHOOSH a Espanya. 

Clàusula 4. Objecte del contracte 

PARKEON S.L.U.  ofereix un Servei de pagament a distància de l'estacionament, denominat WHOOSH, a petició de l'Operador. Els presents Termes i Condicions Generals del Servei estableixen les condicions d'ús del Servei WHOOSH per part de l'Usuari.

Clàusula 5. Acceptació dels Termes i Condicions Generals del Servei  

La confirmació per part de l'Usuari de l'abonament del preu de l'estacionament, independentment del mitjà de pagament utilitzat (web per a mòbils, aplicacions per a mòbil, web de WHOOSH), suposa la total acceptació per part del mateix dels presents Termes i Condicions Generals del Servei.

Per tant, l'Usuari declara haver estat totalment informat durant la creació del seu Compte, de la totalitat de les Condicions Generals del Servei, i que, en el moment del pagament, coneix les condicions especials de venda indicades per l'operador o en vigor en el lloc d'estacionament  (cost del/s servei/s, durada de l'estacionament, etc.) i declara expressament acceptar-los i estar d'acord amb aquests Termes i Condicions Generals del Servei i amb les condicions especials de venda de venta i/o normatives locals relatives a qualsevol tipus especial de transacció.

Els presents Termes i Condicions Generals del Servei s'aplicaran a tot el període durant el qual estiguin disponibles on-line a la web de WHOOSH. Els Termes i Condicions Generals del Servei prevaldran sobre qualssevol altres condicions o termes esmentats en qualsevol altre document.

La versió dels Termes i Condicions Generals del Servei vinculant per a l'usuari serà la versió recollida a la web www.whoosh.es, en el moment de la validació del pagament.

Clàusula 6. Modificació  

PARKEON S.L.U.  es reserva el dret a modificar i actualitzar en qualsevol moment l'accés a la web, així com els Termes i Condicions Generals del Servei. Les possibles modificacions i actualitzacions seran vinculants per a l'Usuari, que en conseqüència haurà de remetre's amb regularitat a l'apartat corresponent per tal de confirmar els Termes i Condicions Generals del Servei aplicables.

Per a poder seguir gaudint de la versió completa del Servei WHOOSH, l'Usuari haurà d'acceptar els nous Termes i Condicions Generals del Servei.  

L'Usuari, abans de confirmar la compra d'un tiquet, podrà corregir o modificar les opcions que hagi seleccionat. Tindrà l'opció de fer-ho a cada fase del procés de compra.

Clàusula 7. Creació i gestió del compte WHOOSH

PARKEON S.L.U. té la funció de facilitar el pagament de l'estacionament des d'un mòbil o d'un altre dispositiu amb accés a internet, sense necessitat d'haver d'introduir les dades de la targeta bancària a cada operació.

Per tal de personalitzar el Compte de cada Usuari, és requisit indispensable emplenar les dades següents:

 • correu electrònic,
 • nom d'usuari,
 • número de telèfon mòbil,
 • Contrasenya escollida per accedir al servei WHOOSH. 

L'Usuari podrà accedir al servei WHOOSH utilitzant el seu correu electrònic, el seu nom d'usuari o el seu número de mòbil, juntament amb la seva contrasenya. 

L'Usuari podrà accedir a través del seu compte de Facebook, si s'oferís aquesta possibilitat.  

El nom d'usuari, el correu electrònic o el número de telèfon mòbil, juntament amb la contrasenya, seran prova de la identitat de l'Usuari, i el vinculen a tot pagament realitzat amb aquesta informació.    

El número de matrícula del vehicle (es poden associar diferents vehicles al mateix compte de WHOOSH), així com les dades de la targeta bancària (número de targeta, data de caducitat, nom del titular de la targeta, codi de seguretat de la mateixa) només es sol·licitaran per a adquirir el primer tiquet d'estacionament o quan canviïn les dades de la targeta (data de caducitat). Les dades de la targeta bancària no es guarden en el sistema d'informació de PARKEON S.L.U., sinó en el del proveïdor de la solució de pagament. Un Usuari podrà registrar vàries targetes bancàries, per exemple, una d'ús privat i una altra amb finalitats professionals. 

De forma opcional, l'Usuari també podrà proporcionar la informació següent:

 • tractament de cortesia,
 • cognoms,
 • nom,
 • professió,
 • adreça: carrer, localitat, província, estat (si s'escau).

L'Usuari es compromet a facilitar informació verídica i a no distorsionar la seva identitat i/o a no facilitar una identitat falsa.

PARKEON S.L.U. es reserva el dret a tancar o anul·lar qualsevol Compte de l'Usuari que contingui informació errònia o falsa.

Llevat en allò relatiu als continguts facilitats per PARKEON S.L.U. l'Usuari serà exclusivament responsable del contingut personal del seu Compte de WHOOSH. L'Usuari es compromet a actualitzar el contingut, si s'escau, i a assegurar-se que és correcte i complet en tot moment.

L'Usuari serà l'únic en assumir les conseqüències derivades de l'ús per part de tercers (autoritzats o no) del seu Compte de WHOOSH, tret que pugui demostrar que la revelació del seu nom d'usuari i de la seva contrasenya és el resultat d'un error atribuïble a PARKEON S.L.U.

Clàusula 8. Ús del Servei WHOOSH  

El Compte permet accedir i utilitzar el servei WHOOSH de qualsevol Operador que ofereixi el servei Whoosh a Espanya .

Utilitzant WHOOSH, l'Usuari pot adquirir els següents drets d'estacionament regulat:

 • un tiquet per hores,
 • un tiquet d'estacionament de llarga durada,
 • un permís electrònic.

Aquests drets quedaran determinats per l´entitat encarregada  de l'estacionament,. De la mateixa manera, serà necessari l´activació prèvia de cada matrícula en el sistema per aplicar a cada usuari un tipus  de  drets concret,  de forma puntual o periòdica.

L'Usuari també podrà adquirir alguns drets d'estacionament particulars i personalitzats, en cas que aquest servei estigui activat. 

Per a un funcionament apropiat del servei Whoosh, poden ser necessàries noves descàrregues. En aquest cas, quan es vegi instat a fer-ho, s'aconsellarà l'Usuari que sempre descarregui la última versió de l'aplicació mòbil. 

8.1. Inici d'una transacció

D'acord amb les característiques seleccionades per l'Operador, la transacció pot iniciar-se:

 • seguint els passos establerts a les aplicacions per a mòbil;
 • seguint els passos establerts a la web;
 • seguint els passos establerts a la web per a mòbil; i
 • mitjançant qualsevol altre mitjà proposat posteriorment.

La zona d'estacionament es selecciona bé per geolocalització, bé per l'adreça o bé pel codi de zona. Aquesta zona defineix la/les tarifa/tarifes aplicable/s a l'estacionament. L'Usuari haurà d'assegurar-se que l'import pagat per l'estacionament a través de WHOOSH es correspon amb la tarifa d'estacionament aplicable a la zona. En cas d'equivocació, podria ser multat.

Si fos aplicable, la elecció del tipus d'usuari del servei és responsabilitat de l'Usuari. Tot Usuari que seleccioni un tipus d'usuari del servei per al qual no estigui autoritzat per l'autoritat local, podria ser multat.

PARKEON S.L.U. queda eximit de tota responsabilitat en cas d'ús fraudulent del servei, per qualsevol ús inapropiat o pels errors comesos per l'Usuari.

El preu representa el cost de l'estacionament establert per l'Operador, inclòs el cost del servei i de les opcions seleccionades, així com els impostos aplicables.

Una vegada validat el pagament, es carrega el cost de l'estacionament al compte associat a la targeta bancària introduïda en el Compte WHOOSH. El pagament s'efectua en euros.

El tiquet es considerarà vàlid per a la seva utilització per part de l'Usuari  en el següent supòsit:

 • El Tiquet apareix a la llista de tiquets en curs del seu Compte, si ha estat pagat a través de la web o de les aplicacions (es pot accedir a la interfície de tiquets en curs a través de tots els mitjans disponibles).


La confirmació o la denegació del pagament s'enviarà quant abans a l'Usuari. En cas de dubte sobre la confirmació o la denegació del pagament, i/o si no existeix cap confirmació o denegació del mateix, l'Usuari haurà de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client. En aquest cas és probable que el Tiquet no hagi estat validat, i l'Usuari haurà de pagar l'import del seu estacionament mitjançant qualsevol altre mitjà disponible. En cas de no fer-ho, podria exposar-se a una multa, eximint PARKEON S.L.U. de qualsevol responsabilitat.

Per poder finalitzar el pagament amb èxit, l'Usuari ha de mantenir actualitzades les dades de la seva targeta bancària. L'Usuari es compromet a no realitzar cap pagament amb una targeta caducada o si el seu compte no té fons suficients.

PARKEON S.L.U. quedarà eximit de tota responsabilitat en cas de multa imposada amb anterioritat a la validació del Tiquet.

L'usuari coneix i accepta la necessitat que algunes de les seves dades es comuniquin a tercers, que estan involucrats en els procediments de tractament dels pagaments.   

En el moment que finalitzi el temps d'estacionament, el client podrà consultar, exportar i/o imprimir el Tiquet a través de la web de WHOOSH.

Qualsevol nou tiquet d'estacionament adquirit sense trobar-se al costat del vehicle suposa el risc d'una possible multa, de la qual PARKEON no serà responsable. 

8.2. Ampliació del tiquet  

L'Usuari podrà ampliar en qualsevol moment la validesa d'un Tiquet que ja ha estat emès, a través de la interfície “tiquets en curs” de l'aplicació o de qualsevol altre dispositiu connectat des del qual el servei estigui disponible, sempre i quan no hagi expirat el temps abonat pel Tiquet, no hagi consumit el temps màxim d'estacionament establert en la política tarifària de l'Operador i que l'Operador accepti l'ampliació dels tiquets.

8.3. Aturar una transacció d'estacionament

En el cas que la entitat que opera l'estacionament hagi inclòs l'opció “STOP”, l'Usuari podrà, des de l'aplicació o qualsevol dispositiu connectat des del qual pugui accedir al servei, ATURAR una transacció en curs que no hagi encara esgotat el temps adquirit; en aquest cas concret, el pagament del preu de l'estacionament (més una comissió, si fos aplicable) s'efectuarà en el moment en què s'aturi la transacció d'estacionament, i no a l'inici de la mateixa. 

8.4. Informació inclosa en el tiquet

  El tiquet inclou la informació següent: 

 • un número de tiquet únic,
 • el número de matrícula del vehicle estacionat,
 • la ubicació de la plaça d'estacionament i el corresponent codi de zona,  
 • el tipus d'usuari,
 • l'hora d'inici i de finalització de l'estacionament, i/o la durada del mateix,
 • l'import abonat per l'Usuari,
 • si s'escau, la durada de l'estacionament de franc,
 • l´import total de l´estacionament incloent les comissions associades a la compra del tiquet des de l´ app mòbil.

Clàusula 9. Preu i pagament  

Registrar-se per a tenir accés al servei WHOOSH és gratuït.

A la tarifa d'estacionament se li afegirà una comissió per l'ús del servei Whoosh! Abans de finalitzar la transacció se li indicarà l'import total. La comissió varia segons el lloc.

L'usuari serà responsable de tots els costos relacionats amb el seu dispositiu i amb l'accés a internet.

L'ús del servei WHOOSH està sotmès a la normativa establerta per l'Operador, en particular i sense caràcter limitador, la relativa a: tarifes, franges tarifàries, límits del temps d'estacionament, tarifes màximes i mínimes aplicades, durada de l'estacionament, horaris i modalitats d'ampliació.

Les tarifes del servei d'estacionament i els costos de l'Operador seran els establerts i aplicables en la data d'ús del servei. Per cada compra validada per l'Usuari, es facturarà l'import de la transacció al compte bancari associat a la targeta indicada en el Compte inclòs qualsevol impost aplicable i les comissions associades al servei de l'Operador (si s'escau). L'ús del Servei WHOOSH és addicional a la resta de mètodes de pagament que l'Operador posa a disposició dels clients.             

En cas que el Servei WHOOSH es vegi interromput per causes tècniques o d'una altra mena, l'Usuari haurà d'efectuar el pagament de l'import de l'estacionament mitjançant qualsevol dels altres mètodes de pagament que l'Operador posi a la seva disposició.

L'usuari tindrà accés a l'historial de les seves transaccions d'estacionament en qualsevol moment.  

Clàusula 10. Seguretat i confidencialitat dels pagaments   

Les dades de la targeta bancària utilitzada (número de targeta, data de caducitat, número de seguretat) en el Servei Whoosh es gestionen de forma segura a través d'un proveïdor de serveis bancaris que compta amb la certificació PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) o equivalent.

Clàusula 11. Responsabilitat 

PARKEON S.L.U. seran únicament responsables de les pèrdues o danys directes causats per les seves pròpies actuacions negligents o arbitràries, i només per aquestes pèrdues o danys. La responsabilitat de PARKEON S.L.U. es limitarà a una quantitat màxima representada per l'import del Tiquet.

En cap cas PARKEON S.L.U. serà responsable de danys indirectes, especials o derivats. PARKEON S.L.U. quedaran eximits de qualsevol responsabilitat sobre els prejudicis que es puguin derivar d'un ús inadequat de la web de WHOOSH i/o de les aplicacions per a telèfons intel·ligents.

PARKEON S.L.U. quedarà eximit de qualsevol responsabilitat sobre els riscos inherents a l'ús d'internet, com és ara i en concret, la suspensió del servei, la violació del mateix o la presència de virus electrònics, la pèrdua d'arxius, el mal funcionament i/o la interrupció de les xarxes mòbils, ni de qualsevol altre ús fraudulent de les dades personals, tal com la suplantació d'identitat.

Donat que les operacions de pagament on-line són complexes i impliquen la intervenció de vàries parts, es reconeix expressament que PARKEON S.L.U. no serà considerada responsable de cap incident que es produeixi en infraestructures que no gestioni o controli directament. Per això, no s'acceptarà cap tipus de reclamació com a resultat dels incidents que es produeixin tant en origen com en destí de les transaccions i comunicacions. En particular,  PARKEON S.L.U. no serà responsable de les pèrdues o danys derivats de la denegació d'un pagament amb la targeta de l'Usuari, o d'un mal funcionament que impliqui tercers (per exemple, una fallada de la connexió a internet del processador del pagament).

PARKEON S.L.U. no serà responsable dels prejudicis ocasionats a l'Usuari o a tercers, derivats de casos de força major o d'altres incidents que, de forma raonable, no puguin ser controlats per PARKEON S.L.U.

Clàusula 12. Llicència per al programari i altres drets de propietat intel·lectual   

PARKEON S.L.U. concedeix a l'Usuari, que accepta, una llicència no transferible d'accés limitat a les seves pàgines webs de WHOOSH i a les aplicacions per a telèfon intel·ligent, exclusivament per al seu ús personal, vinculada a l'ús i al manteniment del seu Compte d'Usuari. Aquesta llicència no admet la revenda ni l'ús comercial del Servei WHOOSH; la recopilació i l'ús d'informació, la descripció de la tarifa;  l'ús de la web o dels seus continguts; la descàrrega o còpia d'informació del compte per al seu ús per part de tercers; ni l'ús de la recerca de dades, de programes automàtics o d'altres eines d'extracció de dades.

Cap material ni informació relacionats amb PARKEON S.L.U. poden reproduir-se, duplicar-se, copiar-se, vendre's, visitar-se, ni explotar-se amb finalitats comercials sense el consentiment per escrit de PARKEON S.L.U.

Tots els elements audiovisuals de la web de WHOOSH, de les aplicacions WHOOSH per a telèfons intel·ligents, així com els gràfics, logos, capçaleres, icones, textos, noms del servei, inclosa la tecnologia subjacent, són propietat exclusiva de PARKEON S.L.U. i estan protegits. En conseqüència, només queda autoritzat l'ús específicament definit en el present contracte.

Queda prohibit qualsevol altre tipus d'ús no autoritzat expressament amb caràcter previ.

Amb referència a les webs, l'Usuari es compromet a no copiar ni descarregar tot o una part del seu contingut. 

Clàusula 13. Pèrdua, robatori i ús no autoritzat

L'Usuari serà responsable de l'ús del seu Compte, incloses les transaccions que efectuï qualsevol persona autoritzada a utilitzar el seu Telèfon, el seu Compte o la seva contrasenya.

L'Usuari informarà immediatament PARKEON S.L.U. en cas d'ús fraudulent del seu Compte o de la seva contrasenya, tan aviat com en tingui coneixement trucant al telèfon: 91 564 10 42. Aquesta informació haurà de confirmar-se per escrit mitjançant carta certificada amb justificant de recepció, enviada a l'adreça següent: C/ María de Molina, 37 – 4ª planta - 28006 Madrid.

Tan aviat com en tingui coneixement, l'Usuari haurà d'informar immediatament de la pèrdua o del robatori del seu dispositiu d'accés o de la targeta bancària associada al Compte, al seu operador telefònic/proveïdor de serveis d'internet, o a l'entitat expedidora d'aquesta targeta.
En ambdós casos, per a minimitzar el risc d'ús fraudulent, PARKEON S.L.U. aconsella l'Usuari tancar i/o actualitzar la informació del seu compte, d'acord amb allò que disposa la Clàusula 16 del present acord.

Clàusula 14. Resolució de divergències relacionades amb el Servei  

14.1. Divergències relatives al Servei d'Estacionament

PARKEON S.L.U. no es compromet a prestar serveis d'estacionament, serveis de recaptació d'imports pagats per l'estacionament, ni a imposar multes.

PARKEON S.L.U. no assumeix obligacions ni responsabilitats administratives en relació amb cap divergència relativa al servei d'estacionament, sent aquestes responsabilitat exclusiva de l'Operador.

En cas de divergència referent al servei d'estacionament, totes les reclamacions hauran d'efectuar-se a l'Operador que gestioni aquest servei. Per a refermar la reclamació, l'Usuari podrà adjuntar el tiquet exportat o imprès des de la web de WHOOSH.

14.2. Divergències relatives al Servei Whoosh   

En cas de problemes tècnics relacionats amb el seu Compte de WHOOSH, l'Usuari podrà accedir a la web de WHOOSH per a consultar les FAQ (preguntes més freqüents) disponibles on-line o per a contactar amb el servei de suport, les dades i condicions del qual apareixen a la web de WHOOSH.

Clàusula 15. Dades personals

Les dades personals requerides per a instal·lar el servei WHOOSH són essencials per al bon funcionament del mateix. 

Totes les dades personals es conservaran d'acord amb la política de protecció i seguretat de les dades personals, disponible a la web de WHOOSH. Aquestes dades personals es conservaran fins que l'Usuari no tanqui el seu compte WHOOSH. 

Sempre d'acord amb el dret d'opció de l'Usuari,  PARKEON S.L.U.  o altres companyies podran enviar a l'Usuari ofertes de vendes referents als seus productes i serveis. En tot moment l'Usuari podrà indicar que ja no desitja rebre aquestes comunicacions, modificant les seves preferències en el seu Compte de WHOOSH.

PARKEON S.L.U. podrà utilitzar la informació del compte, inclosa la informació confidencial, per al processament intern de la informació relativa a les transaccions d'estacionament o per a anàlisis estadístiques.

Clàusula 16. Tancament del compte  

PARKEON S.L.U. es reserva el dret a tancar en qualsevol moment el Compte de l'Usuari sense que hi hagi motius que ho justifiquin.

Aquest tancament no afectarà els pagaments d'estacionament en curs abonats per l'Usuari, ni cap de les obligacions de PARKEON S.L.U. existents en el moment del tancament. L'Usuari podrà tancar el seu compte en qualsevol moment, sense cap cost, enviant una sol·licitud per escrit a l'adreça següent: C/ María de Molina, 37 – 4ª planta - 28006 Madrid.

En el moment de la recepció de petició de tancament de compte, s'eliminaran les referències a la identitat de l'Usuari. 

Clàusula 17. Durada  

Els presents Termes i Condicions Generals del Servei seran aplicables durant tot el període de temps en el qual estiguin disponibles on-line a la web de WHOOSH.

Clàusula 18. Cessió de drets i obligacions 

PARKEON S.L.U.  es reserva el dret a cedir a tercers els drets i les obligacions derivats del present acord.

Clàusula 19. Clàusula d'integritat  

La invalidesa de qualsevol disposició inclosa en els Termes i Condicions Generals del Servei, establerta per un Tribunal competent, no suposarà la invalidesa d'altres clàusules de l'Acord.

Clàusula 20. Legislació aplicable   

Els presents Termes i Condicions Generals del Servei es regiran per la legislació espanyola.

Clàusula 21. Llengua   

Els presents Termes i Condicions Generals del Servei així com les condicions especials estan redactats en català.

Clàusula 22. Divergències                            

Els presents Termes i Condicions Generals del Servei estan sotmesos a la legislació espanyola.

En cas de divergència, l'Usuari haurà de notificar-ho per escrit a PARKEON S.L.U. en el termini de 30 dies, des del moment en el qual tingui coneixement del fet que generi divergència.

En cas que la divergència no es pugui solucionar directament entre l'usuari i PARKEON S.L.U., aquesta serà sotmesa als Tribunals competents.