Disposicions legals

Disposicions legals

1. Societat editora i allotjament

Societat editora de la web:

PARKEON S.L.U., C/ María de Molina, 37 – 4ª planta 28006 Madrid

La web està allotjada a Dr. Woe, Voorhelmstraat 25, 2012 ZM Haarlem, Països Baixos.

2. Preàmbul

Whoosh! és un servei de pagament de l'estacionament per mòbil, desenvolupat i mantingut per Yellowbrick International BV. PARKEON S.L.U. té la seva llicència del servei Whoosh! (com a subllicenciatari) es fa càrrec de la distribució del mateix. 

Aquesta web té la finalitat de presentar-li el servei Whoosh! per al pagament de l'estacionament per mòbil. L'ús de la web implica l'acceptació dels termes i condicions generals que s'inclouen tot seguit, així com el respecte de la legislació aplicable i la normativa d'estacionament.  

3. Informació sobre el servei

Les característiques del servei presentat es recullen a títol indicatiu. Yellowbrick International BV o les seves filials (i/o els titulars de les llicències) podran modificar, en tot moment i sense preavís, les informacions contingudes en aquesta pàgina web respecte al servei. Aquesta informació es facilita sense garantia expressa o implícita. El servei presentat en aquesta web el presta, en particular, una xarxa de distribuïdors. En tots els casos, aquests distribuïdors són societats que tenen la seva pròpia personalitat jurídica i que actuen pel seu propi compte, sense que existeixi entre les mateixes cap vincle solidari. En conseqüència, quan s'accedeix a les informacions o al servei presentat per aquests distribuïdors a través d'un vincle hipertext, aquests distribuïdors són completament responsables de la informació que figura a la seva web.

4. Gestió d'accés i contrasenyes

Per accedir a la web o a alguns dels seus apartats són necessàries una clau i una contrasenya que són proporcionades per Yellowbrick International BV (i/o els titulars de les llicències). Les claus i les contrasenyes són confidencials. Cada usuari és responsable de les possibles conseqüències derivades del seu ús. Per tant, és responsabilitat de l'usuari adoptar totes les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat i la confidencialitat de la clau i de la contrasenya assignades. L'usuari es compromet a informar PARKEON S.L.U. de tot ús fraudulent de clau i/o contrasenya, en el moment que en tingui coneixement. En tot moment es poden modificar les contrasenyes atribuïdes inicialment a través de la web. Yellowbrick International BV (i/o els titulars de les llicències) es reserva el dret a suspendre l'accés a la web en cas d'ús fraudulent o de temptativa d'ús fraudulent de les claus. En cas de suspensió d'accés, Yellowbrick International BV o els nostres representants locals n'informaran immediatament l'usuari. 

5. Protecció de dades de caràcter personal

Quan s'accedeix a la web, l'usuari haurà de facilitar un cert nombre de dades personals per tal de respondre a les necessitats d'informació i a conèixer millor les seves expectatives, així com a facilitar que es beneficia dels serveis proposats a la web. Aquestes dades es conserven de manera confidencial i es destinen exclusivament al seu ús per part de Yellowbrick International BV, de les seves filials o dels titulars de les llicències, així com de les empreses associades i dels distribuïdors independents amb finalitats analítiques i/o enquestes. L'usuari disposa del dret d'accés, modificació, rectificació i supressió de les seves dades, contactant-nos en qualsevol moment a través de la pàgina “Contacteu-nos” de la pàgina web Whoosh o el correu electrònic: whoosh_spain@parkeon.com

6. Propietat intel·lectual

Tota la informació i els documents que figuren a la web, així com tots els elements creats per la web són propietat de Yellowbrick International BV, de les seves filials dels titulars de les llicències o són objecte de drets d'utilització, de reproducció i de representació en benefici d'aquestes filials i dels titular de les llicències. La informació, els documents i els elements estan protegits per la legislació en matèria de drets d'autor i lleis similars (copyright), des del moment que es troben a disposició del públic a la web. Només podran copiar-se el documents que figurin a la web a títol informatiu i exclusivament per al seu ús estrictament privat. No s'atorgarà cap llicència, ni cap altre dret, llevat el de consulta de la web, en relació amb els drets de propietat intel·lectual. La reproducció dels documents de la web queda només autoritzada per a informació per al seu ús personal i privat; qualsevol altra reproducció o ús de còpies realitzades amb altres finalitats queda expressament prohibida i està sotmesa a l'autorització prèvia i expressa de Yellowbrick International BV. En tots els casos, la reproducció autoritzada d'informació que figura en aquesta web haurà d'indicar la font de la mateixa i la menció de propietat adequada. Llevat que s'indiqui el contrari, les denominacions socials, els logotips, els productes i les marques citades en aquesta web són propietat de Yellowbrick International BV, les seves filials o dels titular de les llicències. No podran utilitzar-se sense l'autorització prèvia per escrit de Yellowbrick International BV.

Les comunicacions enviades a Yellowbrick International BV, a les seves filials o als titular de les llicències a través d'aquesta web o mitjançant correu electrònic no tenen caràcter confidencial, i Yellowbrick International BV, les seves filials o els titular de les llicències podran reproduir-les, publicar-les o utilitzar-les lliurement de qualsevol forma i amb qualsevol finalitat. Tota persona que enviï una comunicació a Yellowbrick International BV, a les seves filials o als titular de les llicències serà responsable del seu contingut i de la informació que contingui, en particular en allò que es refereix a la seva exactitud.

Aquesta web respecta el dret d'autor. Tots els drets d'autors d'obres protegides reproduïdes i publicats en aquesta web son drets reservats. Llevat autorització expressa, queda prohibit l'ús d'obres que no sigui mera reproducció i consulta individual i privada.

7. Vincles hipertext

Yellowbrick International BV, les seves filials o els titular de les llicències declinen formalment tota responsabilitat en relació amb els continguts de les webs, els hipervincles de les quals figurin en aquesta web. Aquests vincles es presenten als usuaris d'aquesta web com a serveis. La decisió d'activar els vincles correspon exclusivament als usuaris de la web. Si l'usuari desitja crear un vincle d'hipertext amb aquesta web, haurà de comptar amb l'autorització prèvia per escrit de Yellowbrick International BV adreçant-se a: HJE Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht, Països Baixos o a través de la pàgina "Contacteu-nos" de la web o per correu electrònic: whoosh@yellowbrickinternational.com. Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra spambots. Es necessari activar Javascript per a visualitzar-la.

8. Responsabilitat

La informació i les recomanacions ("Informació") disponibles en aquesta web es presenten de bona fe. Aquesta informació se suposa correcta en el moment que l'usuari n'és informat. No obstant això,  Yellowbrick International BV, les seves filials o els titular de les llicències  no garanteixen el caràcter exhaustiu, ni l'exactitud d'aquesta informació. L'usuari assumeix plenament els riscos vinculats amb l'exactitud que els hi adjudiqui. No hi ha cap tipus de garantia expressa o implícita referent als productes o serveis als quals es fa referència en aquesta informació. En cap cas, Yellowbrick International BV, les seves filials o els titular de les llicències es comprometen a actualitzar o corregir la informació difosa en aquesta web. Igualment, Yellowbrick International BV, les seves filials o els titular de les llicències es reserven el dret a modificar o corregir el contingut de les seves webs en qualsevol moment i sense preavís.

Tot i els seus esforços,  Yellowbrick International BV, les seves filials o els titular de les llicències no poden garantir una web exempta de virus i declinen tota responsabilitat al respecte. Per a la seva protecció, l'usuari haurà d'adoptar les mesures necessàries i, en particular, utilitzar un programa antivirus per a comprovar tota la informació, el programari o la documentació abans de descarregar-los.

9. Actualització dels termes i condicions

Yellowbrick International BV podrà procedir a l'actualització de les presents condicions d'ús de la web en tot moment. En conseqüència, convida l'usuari a comprovar regularment les darreres condicions d'ús vigents de la web.